Tapahtumakalenteri

 
Tapahtumakalenteri

Leaderin Pop Up tapahtuma Kirjastossa 26.-28.2.

26.02.2019 - 28.02.2019

  

Leader-rahoitus tutuksi!

Pop up -viikko Juuassa 26.–28.2. 2019

Vaara-Karjalan Leader ry:n pop up –toimisto on auki Juuan kirjastolla tiistaina ja keskiviikkona klo 12–19 ja torstaina 9–15. Päivien aikana esitellään alueella käynnissä olevia hankkeita sekä leader- hankerahoitusta. Keskiviikon tulevaisuuspajassa katsotaan kohti tulevaa ohjelmakautta ja kootaan paikkakunnan tärkeimpiä kehittämisideoita. Ilmoittaudu tulevaisuuspajaan viimeistään 2 päivää ennen pajan alkua numeroon 040 1044 905 tai hannele.pyykko(at)lieksa.fi. Nähdään kahvikupposen ääressä!

Tiistai 26.2. klo 12-19
Klo 13 ELY-keskus/ yritystuki-info
Klo 15 ProYritys-hanke
Klo 16 Eezy.fi, Johanna Setänen: kevytyrittäjyystuki-info

Keskiviikko 27.2. klo 12-19
Klo 13–15 ProAgria, P-K Martat ja MSL
Klo 17–20 tulevaisuuspaja

Torstai 28.2. klo 9-15
Yleistä neuvontaa hankkeista ja maksatuksista. Tors­tail­le voi myös va­ra­ta neuvonta-ajan.iedot ja ilmoittautumiset: Hannele Pyykkö, P. 040 1044 905

Vaa­ra-Kar­ja­lan lea­de­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Han­ne­le Pyyk­kö ker­too, että pop up –viik­ko­jen tar­koi­tuk­se­na on tehdä lea­der-han­ke­ra­hoi­tus­ta tu­tuk­si ja esi­tel­lä käyn­nis­sä ole­via hank­kei­ta. Pop up –toi­mis­toi­hin voi tulla va­paas­ti kat­so­maan, kuun­te­le­maan ja ideoimaan.

– Sa­mal­la ke­rä­tään ih­mi­sil­tä ke­hit­tä­mi­si­deoi­ta. Pai­kal­le toi­vo­taan kaik­kia, jotka ovat kiin­nos­tu­nei­ta seu­tun­sa ke­hit­tä­mi­ses­tä, Pyyk­kö sanoo.

 Pop up –toi­mis­tot ovat jo­kai­sel­la paik­ka­kun­nal­la avoin­na tiis­tais­ta tors­tai­hin, ja joka päi­väl­le on oma tee­man­sa. Kaik­ki­na päi­vi­nä pai­kal­la on asian­tun­ti­joi­ta esi­mer­kik­si ely-kes­kuk­ses­ta sekä ke­hit­tä­mis­yh­tiöis­tä ja han­ke­toi­mi­joil­ta ja­ka­mas­sa ajan­koh­tais­ta tie­toa ja kuu­lu­mi­sia sekä ko­ke­muk­sia. Pop up –toi­mis­tos­sa voi sa­mal­la liit­tyä lea­der ry:n jä­se­nek­si. Liit­ty­jät saa­vat toi­mis­tol­ta mu­kaan­sa liit­ty­mis­lah­jan. Lea­der ry:ssä pää­see mu­kaan vai­kut­ta­maan alu­een ke­hit­tä­mi­seen jä­se­ne­nä tai hal­li­tuk­ses­sa, jossa voi pääs­tä vai­kut­ta­maan tu­le­van oh­jel­ma­kau­den linjauksiin.

Tiis­tai on suun­nat­tu yri­tyk­sil­le, kes­ki­viik­kona on tar­jol­la yleis­hyö­dyl­lis­ten, käyn­nis­sä ole­vien hank­kei­den esit­te­ly­jä. Kes­ki­viik­kona oh­jel­mas­sa on li­säk­si tu­le­vai­suus­työ­pa­ja, jossa ni­men­sä mu­kai­ses­ti luo­daan kat­saus­ta tu­le­vaan. Sa­mal­la ih­mi­set voi­vat eh­dot­taa ke­hit­tä­mi­si­deoi­ta, joi­den myötä luo­daan poh­jaa Vaa­ra-Kar­ja­lan lea­de­rin tu­le­val­la oh­jel­ma­kau­del­le. Kes­ki­vii­kon tu­le­vai­suus­työ­pa­jaan tulee il­moit­tau­tua vii­meis­tään kahta päi­vää ennen työ­pa­jaa. iedot ja ilmoittautumiset: Hannele Pyykkö, P. 040 1044 905

Jaa tapahtuma sosiaalisessa mediassa:


« Takaisin